תחומי עיסוק

דיני עבודה  

 משרדינו מתמחה בייצוג עובדים וניהול תביעות בתחום דיני העבודה וזכויות עובדים. 

 

להלן מקבץ חוקי עבודה

בדבר שמירה על זכויות עובדים וחובות המעסיק:

 

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996

 

 

החשיבות בהגדרת היחסים בין העובד והמעביד חשובה ביותר שכן, עובד נתפס בפסיקה כסטטוס או מעמד המקנה  עבורו זכויות וחובות  ואין קשר להנפקת תלושי שכר. לעיתים ניתן למצוא "קבלן עצמאי" נופל לגדר "עובד שכיר".

 

לקביעת ההגדרה משמעות חשובה ביותר, שכן, דיני העבודה חלים רק על עובדים ומקנים זכויות רבות, הסמכות הייחודית לדון בתביעות משפטיות בין עובד למעביד נתונה לבית הדין לעבודה).

זכות קדימה בפשיטת רגל ובפירוק לנושים שהם עובדים. תשלומי מיסוי חלים על המעסיק, לעובדים גם זכויות בדין קדימה בהליכים כגון פירוק או פשיטת רגל של המעסיק, והם זכאים גם לזכויות מהביטוח הלאומי. כמו כן, לעובד זכויות ואחריות מהמעביד במקרה של תאונה נזיקית וכו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נטלי סווירי